•  

      

     Załącznik nr 1

     do Zarządzenia nr 8/2018/2019

     Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kruszynie

     z dnia  17.01.2019r.

      

     Regulamin rekrutacji

     do Gminnego Przedszkola w Kruszynie

     na rok szkolny 2019/2020

      

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996 z późn. zm.),

     Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2019/2020 działających na terenie Gminy Kruszyna.

     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

     1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci

           zamieszkałe na terenie Gminy Kruszyna w wieku od 3 do 6 lat. W    szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło  2,5 roku.

     1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria ustawowe i kryteria organu prowadzącego oraz zgodnie z harmonogramem.
     2. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczały do przedszkola.

     Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2013-2016, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację, o której mowa powyżej rodzic składa w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 4 a 15 lutym 2019 r. włącznie.

     Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata do przedszkola pobierają wniosek i po wypełnieniu i podpisaniu składają go w przedszkolu.
     2. Do wniosku rodzice lub opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
     3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
     4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność  przyjęć.
     5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
     6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Rady Gminy Kruszyna.
     7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
     8. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych składają pisemne potwierdzenie woli zapisu
     9. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
     10. Po ogłoszeniu wyników naboru do przedszkola rodzice są zobowiązani do podpisania stosownej informacji na świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/20 z dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie informacji skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych. W przypadku dodatkowych zapisów dzieci w miarę wolnych miejsc, powyższa umowa powinna być podpisana nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
     11. W przedszkolu dzieci w oddziałach grupowane są według zbliżonego wieku.
     12.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
     13. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
     • wnioskować do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
     • przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,
     • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia       komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
     • dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia      

          komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania                                                                                                                  odwołania,

     • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

      

      

     Harmonogram rekrutacji

      

      

     1.  

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej

     1.  

     Złożenie przez rodziców deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/20

     04.02.2019-15.02.2019

     -------------------------

     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

     1.  

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     18.02.2019-08.03.2019

     15.04.2019-06.05.2019

     1.  

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe /Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm./

     do 15.03.2019

     do 10.05.2019

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     20.03.2019

     15.05.2019

     1.  

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     do 29.03.2019

     do 24.05.2019

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     03.04.2019

     do 29.05.2019

     1.  

     Procedura odwoławcza

     do 12.04.2019

     do 07.06.2019

     Kryteria przyjęć kandydatów do przedszkola oraz dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku

     W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

     • kryteria określone w art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe

     oraz

                      -     kryteria określone w uchwale nr XXII/148/2017 Rady Gminy Kruszyna

     z dnia 15 lutego 2017 r. oraz uchwale nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.

      

     Lp.

      

     Kryteria

     Liczba punktów

     Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów

     Kryteria ustawowe

      

      

     1.

     Wielodzietność rodziny kandydata

     20

     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

     2.

     Niepełnosprawność kandydata

     20

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.)

     3.

     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

     20

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.)

     4.

     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

     20

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub  stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.)

     5.

     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

     20

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.)

     6.

     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

     20

     Prawomocny wyrok sądu rzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

     7.

     Objęcie kandydata pieczą zastępczą

     20

     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz 697 z późn. zm.)

     Kryteria samorządowe

      

      

     1.

     Kandydat zamieszkały w danym obwodzie przedszkolnym

     5

     Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

     2.

     Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tego przedszkola

     10

     Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

     3.

     Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub osoby samotnie wychowujące kandydata  pracują, uczą się, studiują w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub  pozarolniczą działalność

     20

     Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

     4.

     Rodzina kandydata objęta  opieką  Ośrodka Pomocy Społecznej

     5

     Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, potwierdzenie z GOPSu

      

     Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

      

     Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

      

      

     Załącznik nr 1 do wniosku

      

     ……………………………………………

     Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

     ……………………………………………..

     Adres zamieszkania

      

     OŚWIADCZENIE 

     Wnioskodawcy  o miejscu zamieszkania

      

     Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………..

     Oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania i mojego dziecka jest:

     Miejscowość………………………………………………………………………..……..

     Ulica………………………………………nr……………………………………………..

     Gmina……………………………… województwo……………………………………….

      

     Na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

     Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

      

                                                                                            ……………………………………………….

                                                                                   Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 2 do wniosku

      

     …………………………………………..

      Imię i nazwisko dziecka - kandydata

     ………………………………… ………..

     Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

     ………………………………………………

     Adres zamieszkania

      

      

      

     OŚWIADCZENIE

     Wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata

      

     Oświadczam, że dziecko…………………………………………………………………,

     (imię i nazwisko kandydata)

     O którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej tzn.: w której jest troje i więcej dzieci.

       Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      

      

      

      

                                                                                           ……………………………………….

                                                                            Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 3 do wniosku

     ……………………………….

     Imię i nazwisko rodzica

     …………………………….

     Adres zamieszkania                     

      

      

     OŚWIADCZENIE 

     Wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka

      

      

      Oświadczam, że samotnie wychowuję                                                                                                    dziecko…………………………………………………………………………………………  

     (imię i nazwisko dziecka, PESEL)

      

      Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka.

      

     Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      

                                                                                                  ………………………………………………….

                                                                                        Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 4 do wniosku

      

     ……………………………………………

     Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

     ……………………………………………..

     Adres zamieszkania

      

     OŚWIADCZENIE 

     Wnioskodawcy o miejscu zatrudnienia lub nauce

      

     Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………..

     Zamieszkała/y………………………………………………………………………………

     Oświadczam, iż jestem zatrudniona/y w …………………………………………………..

                                                                                                                                    (nazwa zakładu pracy)

     na czas ………………………………..

                               (określony/nieokreślony)

     Oświadczam, iż jestem osobą uczącą się w …………………………………………………

                                                                                                           ( nazwa uczelni)

     na czas …………………………………..

                     (określony/nieokreślony)

      

     Oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

     w …………………………………………………………………………………………….

     ( nazwa gospodarstwa/działalności )

      

     Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      

                                                                                            ……………………………………………….

                                                                                   Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik do Zarządzenia nr 9/2018/2019

     Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kruszynie

     z dnia  17.01.2019r.

     Regulamin

     Pracy Komisji  Rekrutacyjnej

     w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie

     Podstawa prawna:

     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.   poz. 966 z późn. zm.)

      

     §1

     Zadania dyrektora placówki

     w przygotowaniu  postępowania rekrutacyjnego.

     1. Wydanie ogłoszeń o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu.

      

     2. Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

      

     3. Ustanowienie zasad wydawania i przyjmowania wniosków o przyjęcie  do przedszkola oraz innych dokumentów dostarczanych  przez rodziców.

      

     4. Ustanowienie zasad wydawania i przyjmowania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

      

     5. Powołanie trzyosobowej komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie z jej grona przewodniczącego.

      

     6. Uzgodnienie z organem prowadzącym:

     1. kryteriów, odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na II etapie postępowania rekrutacyjnego ,
     2. terminów postępowań rekrutacyjnych.

      

     § 2

     Skład  komisji  rekrutacyjnej.

      

     1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola zarządzeniem nie później niż w pierwszym dniu rekrutacji.
     2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi  dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i przedstawiciel Rady Rodziców.
     3. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor zespołu oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.
     4. O terminach posiedzeń Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia członków z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

     5. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne w zakresie, który nie jest objęty ochroną danych osobowych.

      

     § 3

     Ustawowe zadania komisji rekrutacyjnej

      

     1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

     1. lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów  w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola,
     2. listę umieszcza  się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub innym widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

     2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     1. warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go w  wyniku postępowania rekrutacyjnego  oraz złożenie przez rodziców kandydata wymaganych dokumentów.
     2. lista zawiera:
     1. imiona i nazwisko kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

     w kolejności alfabetycznej,

     1. informację o liczbie wolnych miejsc,
     2. informację o najniższej liczbie punków uprawniającej do przyjęcia do przedszkola,
     3. dzień podania do publicznej wiadomości listy podaje się  w formie adnotacji opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

            c) listę umieszcza  się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub innym widocznym miejscu w  siedzibie przedszkola.

     3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

     4. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez rodziców kandydatów przewodniczący komisji może:

     1. w terminie siedmiu kolejnych dni  żądać o d rodziców  dokumentów potwierdzających te okoliczności,
     2. zwrócić się w formie pisemnej do wójta Gminy Kruszyna o potwierdzenie  zaistniałych okoliczności w terminie 14 dni .

      

     § 4

     Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

     1.Sporządzenie imiennej listy  kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez kandydatów określoną liczbę punktów.

     2.Weryfikacja spełniania przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w ustawie.

     3.Rozstrzygniecie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola, przy udziale co najmniej 2/3 składu komisji.

     4.Decydujacy głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący komisji.

     5.Każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

     6.Terminy i szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej  wyznacza jej przewodniczący uwzględniając ustalone w zarządzeniu dyrektora zespołu szczegółowe terminy postępowania  rekrutacyjnego.

      

     § 5

     Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

      

     1.   Przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej :
     1. wykaz miejsc  wolnych  w przedszkolu,
     2. wnioski  o przyjęcie do przedszkola złożone przez rodziców kandydatów wraz z załącznikami.

     2.Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej a w szczególności organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami i postanowieniami niniejszego regulaminu.

     3. O terminach posiedzeń Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia członków z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

      

     § 6

     Procedura odwoławcza

      

     1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

      

     2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera :

     1) przyczyny odmowy przyjęcia,

     2) informację o  najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia,

     3) informację o liczbie punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym..

      

     3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      

     4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

      

      

     § 7

     Postanowienia końcowe

      

     1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu.


     2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

      

     3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne w zakresie, który nie jest objęty ochroną danych osobowych.

      

     Regulamin niniejszy  obowiązuje od dnia 31 stycznia 2018r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 24/2017/2018 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kruszynie  z dnia 31 stycznia 2018r.