•  

     Historia przedszkola w Kruszynie  sięga roku 1967. Początkowo była to Państwowe Przedszkole, które powstało na podstawie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Oświaty i Kultury w Radomsku. Przedszkole to mieściło się wówczas  w budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej przy ulicy Kmicica. Funkcjonował w nim jeden oddział dzieci w wieku 3- 6 lat. Dyrektorem i jednocześnie nauczycielem była pani Zofia Gogół. W roku 1978 Państwowe Przedszkole zostało przeniesione do niewielkiego budynku przy ulicy Północnej. Następnie w roku szkolnym 1987/1988 przedszkole zostało ponownie przeniesione do nowego budynku przy ulicy Kościelnej 70. W latach 1983-1987 dyrektorem przedszkola była pani Małgorzata Lasota, a  przez kolejne trzy lata dyrektorem była pani Katarzyna Dobrzańska. Od roku 1980 do sierpnia 2017 roku  dyrektorem przedszkola była pani Jolanta Mostowska.  1 września 2017 roku dyrektorem przedszkola została pani Sylwia Janusiak. 
     Gminne Przedszkole w Kruszynie  mieści się w jednopiętrowym, wolnostojącym budynku  przy ulicy Kościelnej 70. Na parterze znajdują się sale przeznaczone  dla dzieci 5,6- letnich, łazienki, szatnie, pokój dyrektora i pokój intendentki. Na piętrze są sale przeznaczone dla dzieci 3,4 – letnich, łazienki oraz duża kuchnia. Budynek otoczony jest dużym ogrodem z placem zabaw wyposażonym  w ciekawe urządzenia terenowe, dzięki którym  dzieci mają doskonałe warunki do zabawy.
     Sale zajęć są duże, jasne i estetyczne  wyposażone w meble dostosowane do wzrostu i wieku dzieci.  W każdej grupie wiekowej znajdują się kąciki do zabaw tematycznych, kąciki książki, kąciki muzyczne, plastyczne, matematyczne i przyrodnicze, które są urządzone i dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne.
         W roku szkolnym 2011/2012 nasza placówka została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zaszczytnym tytułem „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” . Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 przedszkole  przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Dbamy o to, by dzieci miały optymalne warunki do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i talentów. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci mają zapewnione pełne wyżywienie. Posiłki są smaczne, dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego oraz norm żywieniowych małych dzieci.
     W naszym przedszkolu zatrudnione są wysoko wykwalifikowane i doświadczone nauczycielki. Dzięki temu dzieci mają doskonałe warunki do pełnego i wszechstronnego rozwoju, rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Nauczycielki dbają o wszystkie potrzeby dzieci. Wprowadzają nowatorskie metody pracy, wspierają i wspomagają indywidualny rozwój dzieci, zabezpieczają potrzeby dzieci zdolnych i wymagających różnorodnej pomocy.
     W trakcie roku szkolnego zapraszamy rodziców do udziału w zajęciach otwartych oraz w uroczystościach przedszkolnym.  Pragniemy pokazać rodzicom jak pracują nauczycielki z dziećmi oraz stworzyć okazję do obserwowania swojego dziecka w grupie przedszkolnej. 

      

     O PRZEDSZKOLU

     Gminne Przedszkole w Kruszynie funkcjonuje od 1967 r. Obecnie znajduje się przy ulicy Kościelnej 70, u wylotu której stoi barokowy kościół z XVII wieku pod wezwaniem Świętego Macieja Apostoła. W budynku przedszkola mieścił się dawniej metalowy zakład produkcyjny, który w latach 80. został zaadoptowany na potrzeby placówki przedszkolnej.

     Organizację wychowania, nauczania i opieki w przedszkolu w Kruszynie określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

     Przedszkole jest trzyoddziałowe:

     I oddział - grupa ,, 6-latki”

     II oddział - grupa "5-, 4-latki"

     II oddział – grupa "4-, 3-latki”

     Do przedszkola uczęszczają dzieci z Kruszyny, a także z okolicznych wsi: Wikłowa, Bogusławic i Łęgu.

      

                                          WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

          

          W czerwcu 2014 r. w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie odbyło się badanie jego pracy czyli ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez ewaluatorów z Delegatury Częstochowskiej z Kuratorium Oświaty w Katowicach .

             Celem ewaluacji było między innymi pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci oraz  skali i typu zagrożeń występujących na terenie przedszkola.

     Przedszkole było badane w trzech  z dwunastu obszarów :

       - procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

      - dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

      - respektowane są normy społeczne.

               Ewaluacja zewnętrzna - określa, czy przedszkole spełnia wymagania stawiane przez państwo. Ewaluacja jest rozumiana jako badanie praktyczne i zarazem oceniające. Ma określać stopień spełniania przez placówkę wymagań stawianych przez państwo, na podstawie: oceny przebiegu (procesów), a także efektów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. Ewaluacja zewnętrzna ma pięć poziomów oceniania. Przeprowadzona w placówce ewaluacja zewnętrzna ma na celu ustalenie oceny spełnienia wymagań przez placówkę na jednym z pięciu poziomów:

      

     Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez  przedszkole.

     Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

     Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

     Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

     Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole

      

     Poziom spełnienia tych wymagań przez Gminne Przedszkole  w Kruszynie został oceniony na poziomie  „ B, B, A” – oznaczającym wysoki i  bardzo wysoki stopień spełniania wymagania przez przedszkole.

      

                              Wnioski z ewaluacji zewnętrznej problemowej

     • Mocną stroną placówki jest tworzenie oryginalnych programów wychowawczych i profilaktyki oraz szczegółowych planów realizacji kierunków wytyczonych w koncepcji pracy przedszkola – jako środka prowadzącego do celu, którym jest przyswajanie przez dzieci norm społecznych i wprowadzenie ich w świat norm, praw i wartości. Działanie to nosi znamiona ,, dobrej praktyki”, takie jak: przełamywanie schematów, oryginalność, systemowość.
     • W przedszkolu nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, wykorzystując zalecane warunki i sposoby jej realizacji, monitorują i analizują osiągnięcia dzieci, wdrażając następnie wnioski z tych analiz, rozpoznają indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości dzieci i odpowiadają na nie tworzeniem i wprowadzeniem nowych programów edukacyjnych oraz innowacji i modyfikacji procesu nauczania. Wpływa to na prawidłowy rozwój intelektualny i społeczny dzieci, wyrównywanie deficytów rozwojowych, rozwijanie zdolności i zainteresowań, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

     • Poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu jest wynikiem postawy nauczycieli i personelu pełnej opiekuńczości i troski o ich bezpieczeństwo, a także wzmacniania właściwych zachowań, rozwiązywania na bieżąco pojawiających się problemów wychowawczych oraz ,,rodzinnej” atmosfery panującej w przedszkolu. Relacje nauczycieli i rodziców oparte są na szacunku i zaufaniu, czego przejawem jest m.in. wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

     • http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000500969141.pdf