• KLAUZULA INFORMACYJNA

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych informuje się, że:

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole z siedzibą w Kruszynie przy ul. Kościelnej 70, 42-282 Kruszyna;

     2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) c) d) e);

     3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa lub uzyskanej zgody -  po za wymienionymi przypadkami dane nie będą udostępniane innym podmiotom;

     4) Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących placówek oświatowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

     1.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania celu w jakim zostały pozyskane chyba, że właściwe przepisy stanowią inaczej;

     6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

     7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

     8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

     9) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych /IODO/ pod adresem e-mail: inspektorod@kruszyna.pl lub telefonicznie pod nr.: 505-232-147.

      

     Kruszyna, dnia: 25 maja 2018r.